សេចក្ដីណែនាំ

DIG88 បានធ្វើការដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីមួយសម្រាប់កម្មវិធី iOS តម្រូវឱ្យ 6.0 កម្មវិធីឬខ្ពស់ជាងនិងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 3.0 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។

ជំហានទីមួយ

វិធីសាស្រ្តទីមួយ:
សូមចូរទៅកាន់កម្មវិធីស្វែងរកនៅក្នុងទូរសព្ទ័របស់លោកអ្នកដើម្បីស្វែងរកកម្មវីធី សូមចុចល http://download.app.khmergaming.net/androidDig_release.apk ដើម្បីទាញយកនឹងតំឡើងប្រតិបត្តិការ​ Android នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ​របស់លោកអ្នក
សូមធ្វើការចុចដើម្បីទាញយកម្មវិធី http://update.apps.khmergaming.net/ios_dig88_release.html ចុចចូលដើម្បីទាញយក ឬដំឡើងកម្មវិធី IOS
វិធីសាស្រ្ដទីពីរ:

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ IOS

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

វិធីសាស្រ្ដទីបី:
កម្មវិធីនេះនឹងធ្វើការដំឡើងអោយទាន់សម័យដោយស្វ័យប្រវត្ដិ
ចំណាំ: សំរាប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Wechat ពេលដែលលោកអ្នកស្កេនយកលេខបាកូដវានឹងបង្ហាញនៅខាងក្រោមនៃទំព័រ សូមធ្វើការពិនិត្យមើលដើម្បីធ្វើការទាញយកកម្មវិធីជំហានទីពីរ :

ចុចទាញយកកញ្ចប់កម្មវិធីDIG88 បន្ទាប់មកប្រតិបត្តិការឧបករណ៍Apple នឹងAndroid នឹងដំឡើងនៅលើឧបករណ៍របស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីបានជោគជ័យហើយអ្នកអាចបើកកម្មវិធីនេះបាន ក្នុងករណ្ណីការដំឡើងមិនបានជោគជ័យសូមធ្វើការឆែកមើលដ្យាក្រាមដូចរូបខាងក្រោម:សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការIOS មិនអាចធ្វើការបើកបាន សូមធ្វើការដោះសោនឹងពិនិត្យមើលការបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះចូលទៅកាន់ Settings –បន្ទាប់-​ General - បន្ទាប់- Device Management - បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញពាក្យថា CHONGQING PUBLIC CITY - បន្ទាប់មកសូមចុចលើពាក្យ TRUST,បន្ទាប់មកលោកអ្នកចុចចូលទៅលើកម្មវិធីDIG88


ជំហានទីបី

ូមចុចទៅលើកម្មវិធីDIG88ដើម្បីធ្វើការចូលរួមលេងសម្រាប់សមាជិកដែលមានគណនីសម្គាល់រួចហើយសូមធ្វើការចុចបញ្ចូលឈ្មោះនឹងលេខសម្ងាត់របស់លោកអ្នកដើម្បីធ្វើការចូលរួម។​ សម្រាប់សមាជិកថ្មីសូមធ្វើការចុះឈ្មោះជាមុនសិន។