សមាជិកថ្មី សមាជិកកំពុងលេង អំណោយពិសេស កាស៊ីណូ ល្បែង រង្វាន់ រីករាយជាមួយ KENO

សមាជិកថ្មីដាក់ប្រាក់1$ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់10$

more
Join

DIG88 បានបង្កើតមុខងារពិសេសបន្ថែមទៀតហើយ ។ អតិថិជន ទាំងអស់អាច ប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក ដើម្បីចូលរួមកំសាន្ត (3G) ដែលមានអាស័យដ្ឋាន: m.dig88.com ។ រឺក៏ទាញយក APP នៅលើគេហទំព័រ ដើម្បីងាយស្រួលភ្នាល់ គ្រប់ការប្រកួត គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។
1.កម្មវិធីនេះមិនអាចចូលរួមការលេងTexasPoker បាននោះទេ។ ប្រសិនបើល្មើស DIG88នឹងលុបចោ លនូវទឹកប្រាក់បន្ថែមរួមទាំងទឹកប្រាក់ដើម។
2. កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 0១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ 00:00:01 (GMT+7) រហូត ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា ២០១៧ 23:59:59 (GMT+7)។​​
3. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកថ្មីទាំងអស់ដែលនៅប្រទេសកម្ពុជា។ សមាជិកត្រូវតែចុះ ឈ្មោះ និងស្នើសុំទឹកប្រាក់បន្ថែម ក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីនេះ។
4. ដើម្បីចូលរួមបានសមាជិកថ្មីទាំងអស់តម្រូវអោយធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់ចូលយ៉ាងហោចណាស់ 1ដុល្លារ។ សមាជិកម្នាក់អាចស្នើសុំការបន្ថែមនេះបានតែ 1ដងប៉ុណ្ណោះ ។
5. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះតម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ 15ដង ជាមុនសិន មុនពេលស្នើសុំដកប្រាក់ចេញ។
* ឧទាហរណ៍៖ ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ = 1ដុល្លារ
* ប្រាក់រង្វាន់ = 10ដុល្លារ
* ទឹកប្រាក់តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ ( 1 + 10 ) x 15 = 165$
6.រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង និងការភ្នាល់ដែល មានការសងទាបជាង​ 1.5 នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។ សំរាប់សមាជិកភ្នាល់ ដែលមាន IP ដូចគ្នា DIG88 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនី និងដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ ។
7. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះអាចស្នើសុំបាននៅពេលដែលអ្នកធ្វើការដាក់ប្រាក់លើកដំបូង។ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់របស់អ្នកភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបញ្ជូនសារលេខកូដប្រាក់រង្វាន់មក​ cs@dig88.com រួច។

លេខកូដរង្វាន់ ផលិតផល
DIG88NW DIG88

8. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតឡើយ។
9.DIG88 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុន។ រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

បន្ថែមទឹកប្រាក់100%សំរាប់សមាជិកថ្មី

more
Join

DIG88 បានបង្កើតមុខងារពិសេសបន្ថែមទៀតហើយ ។ អតិថិជន ទាំងអស់អាច ប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក ដើម្បីចូលរួមកំសាន្ត (3G) ដែលមានអាស័យដ្ឋាន: m.dig88.com ។ រឺក៏ទាញយក APP នៅលើគេហទំព័រ ដើម្បីងាយស្រួលភ្នាល់ គ្រប់ការប្រកួត គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។
*ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុត៖ 48ដុល្លារ
* The maximum bonus: 48$
1.កម្មវិធីនេះមិនអាចចូលរួមការលេងTexasPoker បាននោះទេ។ ប្រសិនបើល្មើស DIG88នឹងលុបចោ លនូវទឹកប្រាក់បន្ថែមរួមទាំងទឹកប្រាក់ដើម។
2. កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 0១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ 00:00:01 (GMT+7) រហូត ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា ២០១៧ 23:59:59 (GMT+7)។​​​
3. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកថ្មីទាំងអស់ដែលនៅប្រទេសកម្ពុជា។ សមាជិកត្រូវតែចុះ ឈ្មោះ និងស្នើសុំទឹកប្រាក់បន្ថែម ក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីនេះ។
4. ដើម្បីចូលរួមបានសមាជិកថ្មីទាំងអស់តម្រូវអោយធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់ទាបបំផុត 10ដុល្លារ។ ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុត 48ដុល្លារ។ សមាជិកម្នាក់អាចស្នើសុំការបន្ថែមនេះបានតែ 1ដងប៉ុណ្ណោះ ។
5. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះតម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ 14ដង ជាមុនសិន មុនពេលស្នើសុំដកប្រាក់ចេញ។
* ឧទាហរណ៍៖ ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ = 10ដុល្លារ
* ប្រាក់រង្វាន់ = 10ដុល្លារ
* ទឹកប្រាក់តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ ( 10 + 10 ) x 14 = 280$
6.រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង និងការភ្នាល់ដែល មានការសងទាបជាង​ 1.5 នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។ សំរាប់សមាជិកភ្នាល់ ដែលមាន IP ដូចគ្នា DIG88 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនី និងដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ ។
7.ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះអាចស្នើសុំបាននៅពេលដែលអ្នកធ្វើការដាក់ប្រាក់លើកដំបូង។ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់របស់អ្នកភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបញ្ជូនសារលេខកូដប្រាក់រង្វាន់មក​ cs@dig88.com រួច។

លេខកូដប្រាក់រង្វាន់ ផលិតផល
DIG88SP DIG88

8. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតឡើយ។
9.DIG88 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុន។ រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

សមាជិកថ្មីដាក់ប្រាក់លើកដំបូងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់1.1%

more
Join

DIG88 បានបង្កើតមុខងារពិសេសបន្ថែមទៀតហើយ ។ អតិថិជន ទាំងអស់អាច ប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក ដើម្បីចូលរួមកំសាន្ត (3G) ដែលមានអាស័យដ្ឋាន: m.dig88.com ។ រឺក៏ទាញយក APP នៅលើគេហទំព័រ ដើម្បីងាយស្រួលភ្នាល់ គ្រប់ការប្រកួត គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។
ដាក់ប្រាក់ខ្ពស់បំផុត 3000$
1. កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 0១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ 00:00:01 (GMT+7) រហូត ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ មករា ២០១៧ 23:59:59 (GMT+7)។​​
2. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកថ្មីទាំងអស់ដែលនៅប្រទេសកម្ពុជា។ សមាជិកត្រូវតែចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំទឹកប្រាក់បន្ថែម ក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីនេះ។
3. ដើម្បីចូលរួមបានសមាជិកថ្មីទាំងអស់តម្រូវអោយធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់ចូលយ៉ាងហោចណាស់ 10ដុល្លារ។ ដាក់ប្រាក់ខ្ពស់បំផុត 3000$។ សមាជិកម្នាក់អាចស្នើសុំទឹកប្រាក់ត្រលប់នេះបានតែ 1ដងប៉ុណ្ណោះ ។
4. នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការដាក់ប្រាក់លើកដំបូង។ សូមលោកអ្នកបញ្ជូនសារលេខកូដប្រាក់រង្វាន់​ មកកាន់ cs@dig88.com ។ បន្ទាប់ពីបញ្ជូនសាររួច ទឹកប្រាក់ត្រលប់និងត្រូវបាន​គិត។ ប្រសិនបើមានការដករឺដាក់ប្រាក់បន្ទាប់ នោះទឹកប្រាក់ត្រលប់និងត្រូវបាន​លុបចោល

លេខកូដប្រាក់រង្វាន់ ហ្គេម ផលិតផល ទឹកប្រាក់ត្រលប់
DIG88BO SPORTS DIG88 0.5%
DIG88BO FOREX DIG88 0.3%
DIG88BO Baccarat DIG88 0.9%
DIG88BO Sicbo DIG88 0.7%
DIG88BO Roulette DIG88 0.6%
DIG88BO Dragon Tiger DIG88 0.6%
DIG88BO Sedie DIG88 0.4%
DIG88BO NUMBER DIG88 0.6%
DIG88BO GAMES DIG88 1.1%

5. កម្មវិធីពិសេសនេះតំរូវអោយស្នើសុំចំនួនទឹកប្រាក់ត្រលប់តិចបំផុត 1$ ហើយគ្មានការកំណត់សំរាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រលប់ច្រើនបំផុត។
6. ទឹកប្រាក់ត្រលប់សមាជិកថ្មីដាក់ប្រាក់លើកដំបូងអាចដកបាន ដោយគ្មានកំណត់ការភ្នាល់វិលជុំ ។
7. កម្មវិធីពិសេសនេះ មិនអាច ភ្នាល់​ ហ្គេម Texas Pokerឡើយ។ ប្រសិនបើល្មើស DIG88 នឹងលុបចោលនូវទឹកប្រាក់ត្រលប់។
8. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតឡើយ។
9.រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

សមាជិកថ្មីដាក់ប្រាក់លើកដំបូងទទួលបានទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ6%

more
Join

DIG88 បានបង្កើតមុខងារពិសេសបន្ថែមទៀតហើយ ។ អតិថិជន ទាំងអស់អាច ប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក ដើម្បីចូលរួមកំសាន្ត (3G) ដែលមានអាស័យដ្ឋាន: m.dig88.com ។ រឺក៏ទាញយក APP នៅលើគេហទំព័រ ដើម្បីងាយស្រួលភ្នាល់ គ្រប់ការប្រកួត គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ។
ដាក់ប្រាក់ខ្ពស់បំផុត 3000$
1. កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 0១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ 00:00:01 (GMT+7) រហូត ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ មករា ២០១៧ 23:59:59 (GMT+7)។​​
2. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកថ្មីទាំងអស់ដែលនៅប្រទេសកម្ពុជា។ សមាជិកត្រូវតែចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំទឹកប្រាក់បន្ថែម ក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីនេះ។
3. ដើម្បីចូលរួមបានសមាជិកថ្មីទាំងអស់តម្រូវអោយធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់ចូលយ៉ាងហោចណាស់500ដុល្លារ។ ដាក់ប្រាក់ខ្ពស់បំផុត3000$។ សមាជិកម្នាក់អាចស្នើសុំទឹកប្រាក់ត្រលប់នេះបានតែ 1ដងប៉ុណ្ណោះ ។
4. នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការដាក់ប្រាក់លើកដំបូង។ សូមលោកអ្នកបញ្ជូនសារលេខកូដប្រាក់រង្វាន់​ មកកាន់ cs@dig88.com ។ បន្ទាប់ពីបញ្ជូនសាររួច ទឹកប្រាក់ត្រលប់និងត្រូវបាន​គិត។ ប្រសិនបើមានការដករឺដាក់ប្រាក់បន្ទាប់ នោះទឹកប្រាក់ត្រលប់និងត្រូវបាន​លុបចោល

លេខកូដប្រាក់រង្វាន់ ផលិតផល
DIG88LS DIG88

5. កម្មវិធីពិសេសនេះតំរូវអោយស្នើសុំចំនួនទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញតិចបំផុត 1$
6. ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញអាចដកបាន ដោយគ្មានកំណត់ការភ្នាល់វិលជុំ ។
7. កម្មវិធីពិសេសនេះ មិនអាច ភ្នាល់​ ហ្គេម Texas Pokerឡើយ។ ប្រសិនបើល្មើស DIG88 នឹងលុបចោលនូវទឹកប្រាក់ត្រលប់។
8. កម្មវិធីនេះ មិនអាចប្រើជាមួយគ្នានឹងកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតឡើយ។
9. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

Copyright © Dig88.com Powered by khmergaming Ltd.